Skip to main content

"เพราะข่าวประเสริฐของเรามิได้มาถึงท่านด้วยถ้อยคำเท่านั้น แต่ด้วยฤทธิ์เดช และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์" For our gospel did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit
หน้าหนึ่ง  คำพยาน-การอัศจรรย์  ศูนย์พัฒนา-เรียนคอมฯ  พระคัมภีร์ออนไลน์  ติดต่อเรา  พระเจ้าแก้ไขปัญหามนุษย์   

 

 

    

เพลง "รักวิเศษ" โดย คุณโบ สุวิพร

รายการโทรทัศน์ "เพราะรัก"โดย...องค์การเสียงสันติ

 

ตอน "รักแท้"

ตอน "ความซื่อสัตย์"
คนนับล้านๆมาประชุมฟังข่าว

ประเสริฐเรื่องพระเยซูในประเทศอัฟริกา

 

คำพยานชีวิต การอัศจรรย์ การรักษา

คำพยานชีวิต

"อาหมู ดิลก ทองวัฒนา"

"หายจากโรคมะเร็ง เอดส์" 

 

พระเจ้ารักษา

ตาที่บอดให้มองเห็น

 

คำพยานชีวิต

เจมส์ เรืองศักดิ์

คำพยานชีวิต

วัยรุ่น 4 คน

 

 

 

 

 

วีดีโอคลิ๊ปอื่นๆที่น่าส่นใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีแขน ขา ไม่ต้องห่วง

 

 

 

 

งานเลี้ยงของคุณผู้บริจาค

ช่วยหมู่บ้านชาวเขา

โครงการ คจ.พระสิริ

26 มิ.ย. 2010

 

เพลงนมัสการ

"ซ่อนข้าไว้

 

 

 

 

  

Music VDO

บอย พีซเมคเกอร์

"ก้าวต่อไป"

 

 
  
 พระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิต

 

โบ สุวิพร

โต๋ เวชสุภาภรณ์

 

บอย โกสิยพงษ์

  

กอบชัย จิราธิว้ฒน์

คุณหญิงจารุวรรณ

เมณฑกา

 

 

  

 

ค้นหาข้อพระคัมภีร์ภ.อังกฤษ

รายการโทรทัศน์

 

 

 

ถ้าท่านได้มีโอกาสอ่านเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลายวงการและเป็นที่นับถือของคนจำนวน

มากในสังคมไทยจาก "คำพยานชีวิตจริง" ที่ปรากฏในเว็บของเรานี้ ท่านจะพบว่าพวกเขาได้ค้นพบความจริง

และการอัศจรรย์หรือที่เรียกว่าปาฎิหารย์ของชีวิตที่ได้มาจากพระเจ้า เป็นอย่างเดียวกับคนอีก 2000 ล้านคนท้ว

โลกได้พบ พวกเขาต่างเป็นพยานในเรื่องความจริงที่ว่ามีพระเจ้าที่เที่ยงแท้อยู่เพียงองค์เดียวในโลก และเขา

ก็ไม่สามารถที่จะปฎิเสธได้ คือว่าพระเจ้าองค์นี้แน่นอน และพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยความรัก และพระองค์

ทรงช่วยเราให้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น มีความสุขแท้ มีชีวิตที่มีความหมาย มีคุณค่า มีนิสัยและสภาพชีวิตที่เปลี่ยน

แปลงไปในทางที่ดี ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้ และให้หลักประกันว่าเราจะพ้นจากการรับกรรมในนรกอันเนื่องมา

จากความบาปที่ทำในชีวิตได้
ทุกวันนี้มีคริสเตียนหรือผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าอยู่มากมายในทุกประเทศและเกือบทุกเผ่าพันธ์ทั่วโลก นับ

เป็นจำนวนราว 2000 กว่าล้านคนและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนแดงที่ข่มเหงคริส-

เตียนหรือในรัสเซียที่เคยเป็นคอมมิวนิสต์มาก่อน หรือจะเป็นอินเดียที่มีศาสนาเป็นหมื่นๆศาสนาและต่อต้าน

คริสเตียน หรือในประเทศมุสลิมที่ข่มเหงคริสเตียนถึงชีวิต แต่การข่มเหงและความตายก็ไม่สามารถที่จะทำให้

คริสเตียนในประเทศของเขาต้องละทิ้งความเชื่อไป หรือแม้แต่ในประเทศไทยก็มีคนพบความจริงเรืองพระเจ้า

ที่เที่ยงแท้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างมากมายทุกวัน ยังมีประเทศเกาหลีซึ่งเคยเป็นเมืองพุทธมาก่อน แต่เดี๋ยวนี้มี

คริสเตียนเกือบครึ่งประเทศ และมีบางโบสถ์มีสมาชิกคริสเตียนในโบสถ์เกือบ 8 แสนคนในโบสถ์เดียวซึ่งถือว่า

เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้
คุณไม่เคยสงสัยบ้างเลยหรือว่าทำไมคนนับวันจะมาเชื่อพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกวันๆได้อย่างไร ถ้าพวก

เขาเป็นเพียงแค่ศาสนาหนึ่งที่สอนเราให้เป็นคนดี มันก็ไม่ต่างกับศาสนาอื่นมากนักถ้าเป็นเช่นนั้น คริสเตียนก็

คงมีจำนวนเพืยงหยิบมือเดียว และไม่ขยายออกไปได้มากมายมหาศาลเช่นนี้ แต่มันคงจะต้องมีบางสิ่งที่พิเศษ

ไปกว่าเพียงแค่สอนให้คนเป็นคนดีเท่านั้น มนุษย์จะเชื่อบางสิ่งบางอย่างได้นั้น สิ่งนั้นต้องเป็นความจริงแม้แต่ความ

ตายก็ไม่ทำให้เขาละทิ้งความจริงข้อนี้ไปได้ และเพราะพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่จริงแท้แน่นอน มนุษย์

จึงเชื่อเมื่อเขาได้รู้ความจริง และไม่เพียงแต่รู้เรื่องราวเท่านั้น แต่ยังได้สัมผัสพระเจ้าองค์นี้ด้วย พวกเขาได้

เห็นและมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ของพระเจ้า นี่ย่อมเป็นการพิสูจน์ได้แล้วว่า “มีอะไรที่ไม่ธรรมดาในพระ

เยซูองค์นี้”

มีประชาชาติมากมายที่เป็นพยานถึงฤทธิ์เดชแห่งการช่วยกู้ของพระองค์ มีประวัติศาสตร์บันทึกและรับรอง

มาตลอด ไม่ใช่เป็นแค่คำบอกเล่าหรือตำนานที่เล่าต่อกันมา แต่เป็นเหตุการณ์จริง เกิดขึ้นจริงตั้งแต่อดีต

และความรักและการอัศจรรย์เหล่านี้ก็ยังดำเนินต่อไปท่ามกลางผู้ที่เชื่อ ถ้าการอัศจรรย์ไม่มีจริงหรือหมดไปแล้ว

ก็คงจะไม่มีคนติดตามพระเยซูองค์นี้แน่นอน แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่ความรักและการอัศจรรย์เหล่านี้ยังคงมี

และดำเนินต่อไปสำหรับคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์
เราใคร่ขอเชิญชวนท่านลองเปิดใจออกให้กว้างๆและลองพิจารณาความจริงเหล่านี้ดู และความจริงนี้เองจะ

ช่วยให้ท่านทั้งหลายเป็นไท เป็นไทจากความบาป ความเจ็บป่วย ความชอกช้ำใจและกาย ความแตกร้าวใน

ครอบครัว สิ่งที่เป็นอบายมุข การพนัน สุรา ยาเสพติด หรืออะไรก็ตามที่ผูกมัดท่านอยู่และพรากเอาสันติสุขไป

จากท่าน

ขอเชิญท่านติดต่อสอบถามค้นหาความจริงเหล่านี้ได้ที่คริสตจักรพระสิริของเราได้ โทร.(626) 292-1280

หรือ (626) 617-6516

พระเยซูทรงตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่าง

ครบบริบูรณ์”